Οι Βρυξέλλες καλούν τους ευρωπαίους σε δημόσια διαβούλευση, για τον τρόπο ρύθμισης του Βitcoin

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συλλέγει πληροφόρηση σχετικά με τις απόψεις των πολιτών, των επιχειρήσεων, των ρυθμιστικών Αρχών καθώς και από άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, για τη θέσπιση ενός ρυθμιστικού πλαισίου για τα στοιχεία και τις αγορές κρυπτονομισμάτων, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η δημόσια διαβούλευση που άρχισε τον Δεκέμβριο, θα συνεχιστεί μέχρι τις 19 Μαρτίου 2020, με την οριστική πρόταση της Επιτροπής να αναμένεται το τρίτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους.

Η Νομοθετική διαδικασία της ΕΕ για τα κρυπτονομίσματα είναι σε εξέλιξη.

Η νομοθετική διαδικασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να είναι μακρά και περίπλοκη – οι πρωτοβουλίες, οι χάρτες πορείας, οι αξιολογήσεις και οι συζητήσεις, πρέπει να λαμβάνουν υπόψη πολλά και ποικίλα συμφέροντα.
Η κοινή αγορά χρειάζεται ένα κοινό κανονιστικό πλαίσιο με επενδυτές, εταιρείες, πελάτες και ρυθμιστές, που μιλούν την ίδια γλώσσα, πράγμα που απαιτεί χρόνο, όπως έχουν ήδη μάθει οι παντός είδους ενδιαφερόμενοι αλλά και οι Ευρωπαίοι πολίτες.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει το δικαίωμα νομοθετικής πρωτοβουλίας στην ΕΕ. Η διαδικασία σχεδιασμού και προετοιμασίας ενός νέου νόμου ή πολιτικής, προϋποθέτει την κατάρτιση ενός οδικού χάρτη που να περιγράφει το πρόβλημα, να καθορίζει τους στόχους, να περιγράφει τις επιλογές πολιτικής και να καθορίζει το πεδίο εφαρμογής του προτεινόμενου νομικού πλαισίου.
Μια πιο λεπτομερής εκτίμηση του αντίκτυπου της Νομοθεσίας, αντικαθιστά τον οδικό χάρτη, όταν ο δυνητικός αντίκτυπος είναι σημαντικός. Οι πολίτες, οι επιχειρήσεις, η κοινωνία των πολιτών και οι Δημόσιες Αρχές, καλούνται να εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά με την πρόταση, πριν αυτή οριστικοποιηθεί.

Η έλλειψη Κανονιστικής σαφήνειας και ασφάλειας Δικαίου στον χώρο των κρυπτονομισμάτων, είναι αυτό που ώθησε τη Γενική Διεύθυνση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών και Ένωσης Κεφαλαιαγοράς (FMA) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να ξεκινήσει μια πρωτοβουλία για την υιοθέτηση ενός ευρωπαϊκού Κανονιστικού πλαισίου για τα κρυπτονομίσματα και τις σχετικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Η ανάληψη πρωτοβουλίας και η εφαρμογή της πολιτικής της ΕΕ στον τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό τομέα, είναι η κύρια ευθύνη της ανωτέρω Γ.Δ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβαίνει στην εκτίμηση των επιπτώσεων από την νομοθετική ρύθμιση των κρυπτονομισμάτων.

Η Fisma δημοσίευσε μια εκ των προτέρων εκτίμηση του αντίκτυπου της νομοθετικής ρύθμισης του χώρου των κρυπτονομισμάτων, τον Δεκέμβριο του 2019, για να ενημερώσει τους πολίτες και τα ενδιαφερόμενα μέρη, σχετικά με τα σχέδια της Επιτροπής που θα οδηγήσουν σε νομοθετική πρόταση.
Η Γ. Διεύθυνση αναζητά τα σχόλιά τους σχετικά με την πρωτοβουλία καθώς και τις απόψεις τους, σχετικά με την κατανόηση του προβλήματος. Η αξιολόγηση θα χρησιμεύσει επίσης ως ευκαιρία, για τον εντοπισμό κρυπτονομισμάτων και συναφών υπηρεσιών, που δεν καλύπτονται από την 5η οδηγία της ΕΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, προκειμένου να αποτελέσει τη βάση για τις μελλοντικές τροποποιήσεις της AMLD5, λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες συστάσεις της Task Force Χρηματοδοτικής Δράσης (FATF ).
Η κίνηση αυτή έρχεται μετά την έγκριση της Κομισιόν, το Μάρτιο του 2018, του σχεδίου δράσης για τον τομέα Fintech, με την εντολή προς τις Ευρωπαϊκές Αρχές Τίτλων και Αγοράς (ΕΑΚΑΑ) και την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (EBA), να αξιολογήσουν την καταλληλότητα της ισχύουσας νομοθεσίας της ΕΕ για τα κρυπτονομίσματα και τις αρχικές προσφορές νομισμάτων (ICO).

Σύμφωνα με τις προτάσεις των παραπάνω φορέων που έχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα και υποβλήθηκαν τον Ιανουάριο του 2019, η Κομισιόν εργάζεται προς δύο κατευθύνσεις:
α) αξιολόγηση της εφαρμοσιμότητας του υφιστάμενου πλαισίου για τα ψηφιακά νομίσματα που χαρακτηρίζονται ως χρηματοπιστωτικά μέσα και
β) διαπίστωση της ανάγκης νέας ρυθμιστικής προσέγγισης για τα υπόλοιπα. Μια επιστολή της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κας. Ursula von der Leyen προς τον Επίτροπο και τον Αντιπρόεδρο της Fisma, τον Valdis Dombrovskis, περιγράφει το έργο σε μια πρόταση: Διασφάλιση μιας κοινής προσέγγισης με τα κράτη μέλη, σχετικά με τα κρυπτονομίσματα, για να εξασφαλίσουμε ότι καταλαβαίνουμε πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε στο έπακρο τις ευκαιρίες που δημιουργούν και να αντιμετωπίσουμε τους νέους κινδύνους που θέτουν.

Οι παρατηρήσεις της Γ. Δ/νσης, συνοψίζονται στα εξής:
– Δεν υπάρχει ορισμός για τα κρυπτονομίσματα στην ΕΕ αυτή τη στιγμή, σημειώνει η Διεύθυνση. Δεν είναι σαφές πώς εφαρμόζονται οι ισχύοντες κανονισμοί και η απουσία ειδικών κανόνων, αφήνει τους καταναλωτές και τους επενδυτές εκτεθειμένους σε κινδύνους.
– Τα Stablecoins θα μπορούσαν να δημιουργήσουν πρόσθετες προκλήσεις, όσον αφορά τη νομισματική πολιτική και την κυριαρχία, λόγω της ικανότητάς τους να αποτελέσουν εναλλακτική λύση για το νόμισμα fiat.
– Η έλλειψη ασφάλειας Δικαίου, σύμφωνα με την Fisma, αποτελεί μείζον εμπόδιο για την ανάπτυξη ενός βιώσιμου οικοσυστήματος περιουσιακών στοιχείων crypto.
– Επιπλέον, οι επιμέρους εθνικές Νομοθεσίες που εφαρμόζονται από ορισμένα κράτη μέλη, μπορούν να κάνουν τη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών κρυπτονομισμάτων δύσκολη.

Προβλεπόμενη νομοθετική πρόταση κατά το τρίτο τρίμηνο του 2020.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε μέχρι στιγμής ανατροφοδότηση από διάφορους οργανισμούς.
Η ισπανική Bolsas y Mercados Españoles (BME), η οποία ενσωματώνει τις εταιρείες που λειτουργούν στις αγορές κινητών αξιών και αναπτύσσει λύσεις blockchain για αυτούς, χαιρετίζει την πρωτοβουλία της Fisma. Εξέφρασε τις απόψεις της σχετικά με διάφορες πτυχές του θέματος, όπως ο ορισμός των κρυπτονομισμάτων και η ανάπτυξη των υποδομών των χρηματοπιστωτικών αγορών που υποστηρίζουν την καινοτομία.
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Εξοικονόμηση και τη Λιανική Τραπεζική (ESBG), με έδρα το Βέλγιο, επιμένει στην εφαρμογή καθεστώτος αδειοδότησης για τους παρόχους υπηρεσιών κρυπτονομισμάτων και σε ένα σύνολο κανόνων για την προστασία των απλών καταναλωτών και των επενδυτών.

Δύο ιταλικές οντότητες, μοιράστηκαν επίσης τις απόψεις τους για το θέμα. Σύμφωνα με το Ίδρυμα Links, ο αποπληθωριστικός χαρακτήρας των crypto, μπορεί να βοηθήσει την ευρωπαϊκή κοινωνία να ξεφύγει από μια οικονομία που βασίζεται στο χρέος, ενώ οι τεχνολογίες Digital Ledger (DLT), μπορούν να αυξήσουν την εμπιστοσύνη στον χρηματοπιστωτικό τομέα και να εισαγάγουν «βραχύτερες αλυσίδες αξίας με λογικότερη λογική αποδοχών».
Το εν λόγω ερευνητικό ίδρυμα, ζητά να μειωθεί η δυσκολία της διαδικασίας για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις που ασχολούνται με τα κρυπτονομίσματα να ανοίγουν παραδοσιακούς τραπεζικούς λογαριασμούς, να διευκολυνθεί η πρόσβαση στα κρυπτονομίσματα χωρίς να απαιτείται αναγνωρισμένο καθεστώς επενδυτών όπως και να επιτραπεί η πληρωμή των μισθών σε κρυπτονομίσματα.
Μια μικρή εταιρεία συμβούλων που δραστηριοποιείται στον κλάδο, η Coinlex, υπογραμμίζει την ανάγκη για μια Ευρωπαϊκή Οδηγία περί κρυπτονομισμάτων, προκειμένου να αποφευχθεί ο Δαίδαλος των επιμέρους εθνικών Κανονισμών και Νομοθεσιών.

Η δημόσια διαβούλευση σχετικά με την πρωτοβουλία ξεκίνησε στις 19 Δεκεμβρίου 2019 και θα συνεχιστεί μέχρι τις 19 Μαρτίου 2020. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένει περισσότερη ανταπόκριση και εναλλακτικές απόψεις για όλες τις πτυχές της πρωτοβουλίας, από τους πολίτες, τους εμπειρογνώμονες της blockchain, τους συμμετέχοντες στην αγορά, όπως τα ανταλλακτήρια και οι πάροχοι πορτοφολιών, τους εκπρόσωπους του παραδοσιακού χρηματοπιστωτικού τομέα και εκείνους των νεοσύστατων επιχειρήσεων, από τα κράτη μέλη και τις αρμόδιες εθνικές Αρχές.

Όλοι, μπορούν να συμβάλουν στη διαβούλευση, συμπληρώνοντας ένα ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο, μετά την εγγραφή τους στο Μητρώο Διαφάνειας της ΕΕ. Η οριστική κανονιστική πρόταση αναμένεται το τρίτο τρίμηνο του 2020.

πηγή: Lubomir Tassev – 11/02/2020 – https://news.bitcoin.com/brussels-asks-europeans-about-bitcoin/


Αποποίηση ευθυνών
Αυτό το άρθρο προορίζεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν αποτελεί προσφορά ή προσέλκυση προσφοράς για αγορά ή πώληση ή σύσταση, επικύρωση ή χορηγία για προϊόντα, υπηρεσίες ή εταιρείες. Ούτε η ιστοσελίδα ούτε ο συγγραφέας ευθύνονται, άμεσα ή έμμεσα, για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια που προκλήθηκε ή φέρεται ότι προκλήθηκε, από ή σε σχέση, με τη χρήση ή την εξάρτηση από οποιοδήποτε περιεχόμενο, αγαθά ή υπηρεσίες, που αναφέρονται στο παρόν άρθρο.
Δήλωση της ιστοσελίδας
H σελίδα Crypto Hellenic Bloc, δημιουργήθηκε και λειτουργεί σε εθελοντική βάση, από μία ομάδα φίλων της τεχνολογίας blockchain και των κρυπτονομισμάτων, με σκοπό την πληροφόρηση και την προώθηση της υπεύθυνης και ασφαλούς ενσωμάτωσης τους στην καθημερινή ζωή. Όλες οι εικόνες, τα βίντεο ή τα κείμενα τρίτων, ανήκουν αποκλειστικά στους δημιουργούς τους και αναδημοσιεύονται μόνο για λόγους πληροφόρησης.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.